Post of the day
Khánh Hòa

Các khu công nghiệp Khánh Hòa – quy hoạch và phát triển

Tình hình quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp Khánh Hòa Theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và các quyết định khác của Thủ tướng Chính…

Latest Posts

RSS

Các khu công nghiệp Khánh Hòa ̵...

Tình hình quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp Khánh Hòa Theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày ...

Quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong

Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa đến 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 51/2005/QĐ...